آرشیو اخبار

تشکیل قرارگاه خدمات رسانی به عشایر و روستاییان

تشکیل قرارگاه خدمات رسانی به عشایر و روستاییان

تشکیل قرارگاه خدمات رسانی به عشایر و روستاییان متشکل ازادارات امور عشایری ، جهاد کشاورزی ، دامپزشکی ، بنیاد علوی ، بسیج عشایر، بسیج سازندگی و شبکه بهداشت شهرستان.