تماس با فرمانداری

تماس با فرمانداری

تلفن دفتر فرماندار: 08433852023

تلفن دفتر معاون: 08433855420

تلفن روابط عمومی: 08433855997

فکس: 08433852091