معرفی فرماندار

 

محمد تاسمه

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی

سوابق اجرایی:

- کارشناس بازرسی

- کارشناس سیاسی اقوام و مذاهب و فرق

- کارشناس امنیتی

- بخشدار صالح آباد

- فرماندار شهرستان ملکشاهی